Įgyvendinamas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone (Šalčininkų m., Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose)“

2017 m. kovo 21 d. tarp UAB „Tvarkyba“ (kartu su partneriu – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone (Šalčininkų m., Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0004 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

 

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Šalčininkų rajone.

Tikslui pasiekti, Projekto apimtyje įgyvendinamos šios veiklos:

Nuotekų surinkimo tinklų statyba Šalčininkų mieste.

Šios veiklos įgyvendinimui buvo pasirašytos 3 rangos sutartys: 2017 m. kovo 20 d. rangos sutartis Nr. SS-170320-1 „Nuotekų surinkimo tinklų statyba Šalčininkų mieste, projektavimo ir statybos darbai“,  2017 m. rugsėjo 22 d. rangos sutartis Nr. SS-170922-1 „Nuotekų surinkimo tinklų Šalčininkuose (Mickevičiaus g.) projektavimas ir statyba“ ir 2018 m. birželio 6 d. rangos sutartis Nr. SS-180608-1 „Nuotekų surinkimo tinklų Šalčininkuose (Vilniaus g.) projektavimas ir statybos darbai“. Pagal šias sutartis, darbai buvo baigti ir statybos užbaigimo dokumentai pasirašyti iki 2019 m. vasario mėnesio. Bendrai, pagal šią veiklą buvo nutiesta apie 1,75 nuotekų surinkimo tinklų Šalčininkų mieste ir suteikta galimybė prisijungti apie 71 būstui (175 gyventojams).

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija bei nuotekų valymo įrenginių statyba Baltojoje Vokėje.

Šios veiklos įgyvendinimui, 2017 m. rugsėjo 19 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. SS-170919-01 „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos, nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Baltojoje Vokėje“. Pagal šią rangos sutartį, rekonstruota apie 1,01 km vandens tiekimo tinklų ir apie 0,87 km nuotekų surinkimo tinklų Baltojoje Vokėje bei pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai (1 vnt.). Darbai baigti ir statybos užbaigimo dokumentai pasirašyti 2020 m. sausio mėnesį.

Nuotekų valymo įrenginių statyba Jašiūnuose.

Šios veiklos įgyvendinimui, 2017 m. rugsėjo 19 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. SS-170919-2 „Nuotekų valymo įrenginių Jašiūnuose projektavimas ir statyba“. Pagal šią rangos sutartį, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai (1 vnt.). Darbai baigti 2020 m. balandžio mėnesį, šiuo metu vyksta statybos užbaigimo dokumentų išdavimo procesas.

Nuotekų valymo įrenginių statyba Dieveniškėse.

Šios veiklos įgyvendinimui, planuojama pasirašyti rangos sutartį 2020 m. II ketv. Nuotekų valymo įrenginių statybos darbus, planuojama vykdyti nuo 2020 m. II ketv. iki 2021 II ketv. Bus įrengti nauji nuotekų valymo įrenginiai Dieveniškėse (1 vnt.).

Nuotekų valymo įrenginių statyba Zavišonyse.

Šios veiklos įgyvendinimui, planuojama pasirašyti rangos sutartį 2020 m. II ketv. Nuotekų valymo įrenginių statybos darbus, planuojama vykdyti nuo 2020 m. II ketv. iki 2021 II ketv. Bus įrengti nauji nuotekų valymo įrenginiai Zavišonyse (1 vnt.).

Atkreipiame dėmesį, kad detali informacija apie naujų nuotekų surinkimo tinklų vietas (taip pat būstus, kuriems suteikta galimybė prisijungti), rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų vietas, nuotekų valymo įrenginių vietas yra teikiama UAB „Tvarkyba“ ir viešai prieinama interneto prieigoje https://gis.apva.lt/#projects/personal (prisijungiant žiūrovo teisėmis bei pasirenkant projektą pagal teritoriją ir numerį).

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 175 gyventojams;

Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus ne mažiau, kaip 1,66 km;

Teikti nuotekų valymo paslaugas naujai pastatytais nuotekų valymo įrenginiais – ne mažiau, kaip 2.234 gyventojams.

Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.650.500,00 Eur, kurių dalis 825.250,00 Eur (50 proc.) finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir dalimi 825.250,00 Eur (50 proc.) prisideda UAB „Tvarkyba“ kartu su Projekto partneriu – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. kovo 21 d. iki 2022 m. sausio 31 d. Esant poreikiui, šis terminas gali būti pratęstas.  

Kviečiame pasinaudoti projekto rezultatais!

Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą ir prisijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas, maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą atstovą UAB „Tvarkyba“

Vyr. specialistė

Ala Ozarovskaja

Tel.: +370 67625828

El.p.: tvarkyba@gmail.com