2023 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis UAB „Tvarkyba” veiklos teritorijoje Šalčininkų rajono savivaldybėje – 2,18 kub. m gyventojui per mėnesį, nustatytas pagal atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 redakcija.

Geriamojo vandens gavyba ​

Lietuvos Respublikos gyventojams geriamas vanduo tiekiamas tik iš požeminių vandens šaltinių. Hidrogeologinio vandens apytakos proceso gamtoje sudėtines dalis iliustruoja diagrama:

Pakeliamo geriamojo vandens cheminė sudėtis žymia dalimi priklauso nuo požeminius vandenis maitinančių upių cheminės sudėties.

2017 metais gyventojų ir pramonės įmonių, naudojančių geriamos kokybės vandenį, poreikiams patenkinti per metus buvo išgauta 107,4 tūkst.m3 požeminio gėlo vandens.


Geriamojo vandens kokybė

Vandens tyrimų laboratorijos veikla apima geriamojo vandens, nuotekų, paviršinio vandens, nuotekų dumblo, grunto ir lietaus nuotekų tyrimus. Laboratorija vykdydama savo veiklą privalo vadovautis LST EN ISO 17025:2007 standartu, HN 24:2003, atskirų metodų LST EN ISO standartais ir patvirtintais LAND.

Laboratorijoje tiriamos geriamas vanduo ir nuotekos.

UAB „Tvarkyba“ geriamojo vandens ir nuotekų tyrimus atlieka UAB „Ekometrija“ akredituota laboratorija.