Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)


Renovacijos tikslas

Sumažinti šildymo sąskaitas, palaikyti komfortišką temperatūrą bute, pagerinti gyvenimo kokybę, o taip pat daugiabučio estetinį vaizdą, sumažinti poveikį gamtai.

Kodėl reikia renovuoti daugiabučius?

Lietuvoje dauguma daugiabučių yra pastatyti iki 1993 m. Jų inžinerinės sistemos yra susidėvėjusios, o pastatams dažnai reikia renovacijos. Per senų daugiabučių sienas švilpia vėjas, stogas dažnai praleidžia ne tik orą, bet ir vandenį, o sena šildymo sistema netolygiai paskirsto šilumą į pastato butus. Žiemą gyventojai šąla, bet sąskaitos už šildymą išlieka aukštos.

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) metu yra keičiamos arba pertvarkomos namo inžinerinės sistemos, langai, lauko durys, vykdomi stogų, sienų apšiltinimo darbai, stiklinami balkonai, diegiamos atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės sistemos.

UAB „Tvarkyba“ administruoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą Šalčininkų rajone.

Bendrovė yra paskirta Šalčininkų rajono savivadybės administracijos Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo projektų administratoriumi. 2020 metų gruodžio 31 dienai UAB “Tvarkyba” Šalčininkų miesto savivaldybėje įgyvendino 19 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų.

Renovacijos privalumai

 • Pasirinkus projekto administratoriu, būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projektų įgyvendinimo rizikų.
 • Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė padengia visas projekto parengimo, statybos bei techninės priežiūros išlaidas.
 • Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms ir vienam iš šeimos narių netekus darbo, būsto atnaujinimo paskolos ir palūkanų įmokas kompensuos valstybė. Svarbiausia sąlyga – šeimai turi būti suteikta teisė į kompensaciją už šildymą.
 • Valstybė suteikia lengvatinį kreditą projektui ar jo daliai parengti, statybos techninei priežiūrai vykdyti ir statybos rangos darbams atlikti su 3 proc. metinėmis palūkanomis visam paskolos grąžinimo laikotarpiui.
 • Modernizavus energetiškai neefektyvų daugiabutį, sąskaitos už šildymą sumažėja tiek, kad likusių pinigų dažnai užtenka renovacijos mokesčiams padengti.
 • Remiantis nekilnojamojo turto ekspertų duomenimis paaiškėjo, kad atnaujinus daugiabutį namą nekilnojamojo turto vertė padidėjа 15–20 proc.
 • Parduodant butą, viso įsiskolinimo padengti nereikia, dengiama tik už einamąjį laikotarpį priskaičiuota suma.
 • Pirma įmoka yra mokama tik pasirašius statybos užbaigimo aktą.
 • Šiuo metu valstybės parama pastato atnaujinimo darbams yra 30 proc.

Garantijos ir darbų priežiūra

 • Pagal statybos įstatymą, išoriniams darbams suteikiama 5 metų garantija, vidiniams darbams (paslėptiems) – 10 metų garantija.
 • Statybos rangovas būtinai turi būti apsidraudęs (kitaip nedalyvauja konkurse).
 • Statybų priežiūrą vykdys atskirai atrinkta įmonė.
 • Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įpareigota bent kartą apsilankyti statinio objekte darbų vykdymo metu ir priimant darbus.

Kokias priemones galima įgyvendinti daugiabučio namo renovacijos metu?

Energinį efektyvumą didinančios priemonės:

 • Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas.
 • Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas.
 • Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas.
 • Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą.
 • Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.
 • Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.
 • Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.
 • Rūsio perdangos šiltinimas.
 • Elektros instaliacijos keitimas, sutvarkymas

Kitos priemonės:

 • Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas).

Investiciniuose projektuose sumos nėra galutinės. Vykdant statybos darbų pirkimus, kaina gali sumažėti. Statybos darbų suma negali būti didesne negu numatyta investiciniuose projektuose!

Šalčininkų rajono daugiabučių namų renovacijos žemėlapis